2020/21 Pwogram Bousdetid pou Fanmi

 • Kisa Pwogram Bous Family Empowerment Scholarship Program ye?

  Pwogram bous Family Empowerment Scholarship (FES) Program se yon pwogram chwa lekòl ke Leta Florid ofri. Bous Family Empowerment Scholarships disponnib pou elèv ki elijib; elèv ki elijib ka seleksyone epi ale nan lekòl prive yo chwazi a. Pou aprann piplis, vizite sit fldoe.org/FES.

   

  Ki elèv ki elijib?

  Yon elèv elijib pou yon bous si elèv-la satisfè kritè swivan:

  Inkòm  (revni),  manm kay fanmi elèv-la pa dwe depase pousantaj 300% nivo povrete gouvènman federal-la defini ($77,250 pou yon fanmi ki gen kat moun) oubyen non elèv-la deja sou lis sètifikasyon dirèk, direct certification list (yon lis timoun ki kalifye pou pwogram asistans manje, Pwogram Asistans Tanporè pou Fanmi ki nan Nesesite (Temporary Assistance to Needy Families Program), oubyen lis timoun ki nan pwogram Distribisyon Manje nan Rezèv Amerendyen (Food Distribution on Indian Reservations program), 

  oswa

  Leta plase elèv-la  kounyea, oubyen nan anne fiskal anvan, Leta te plase elèv-la, nan kay yon fanmi (foster care) oubyen nan yon pwogram swen andeyò domisil familyal (out-of-home care) selon definisyon nan atik f.s. 39.01

  ak

  Elèv-la elijib pou li anwole nan klas kindègadenn oswa elèv-la te ale diran ane eskolè anvan an (2019/20) nan yon klas lekòl piblik Leta Florid. Elèv-la te ale nan yon lekòl vledi elèv-la te ale epi prezan nan lekòl piblik Florid diran toude mwa Oktòb ak Fevriye lè yo t ap fè kontaj elèv nan bi kolekte done.

   

  Kijan mwen ka ranpli yon aplikasyon pou yon bous?

  Pou w ranpli yon aplikasyon pou yon lekòl prive, tanpri kontakte youn nan òganizasyon ki finanse bous e ki pa la pou fè pwofi, Scholarship Funding Organizations (SFO): 

  A.A.A. Scholarship Foundation - FL

  Step Up for Students 

 • Kisa ki va detèmine valè bous-la?

  Alokasyon bous-la mwens pase depans ak frè okazyone pou lekòl-la oubyen alokasyon bous ki kalkile (esplikasyon an vin touswit apre).  Alokasyon bous-la baze sou klas elèv-la ap fè epi selon nan ki distri elèv-la rezide epi yo va kalkile montan bous-la a 95% valè non modifye FTE ekivalan aplentan nan pwogram finansman edikasyon Florid pou yon elèv patisipan nan yon pwogram bazik ki tabli konfòmeman ak atik s. 1011.62(1)(c)1., plis ap gen pati alokasyon fon pou tout kategori pwogram,  esepte alokasyon fon ki garanti edikasyon espesyal pou elèv esepsyonnèl. Depatman an va poste sou websayt-la trè pwochennman montan aktyèl bous-la. 

 • Konbyen bous ki disponnib?

  Gen preske 18,000 bous detid ki disponnib pou anne eskolè 2019/20. Kòmanse ak anne eskolè 2020/21, yo prevwa ototal yon ogmantasyon .25 pousan nan kantite elèv patisipan nan pwogram-la e ki va anwole nan lekòl piblik leta.

 • Kilès ki va verifye inkòm chak manm nan kay-mwen?

  Yon òganizasyon ki pa la pou pwofi e ki apwouve, scholarship funding organization, va verifye inkòm (revni) manm kay fanmi ou. 

 • Document translated by the Bilingual/ESOL Department (07/19)

Last Modified on August 31, 2020