• School Counseling Department   

              Mr. Kerr          Mr. Kerr, 6th Grade Counselor

                    SR          Mr. Sam Rossi, 7th Grade Counselor

                    TS         Ms. Tikilah Shropshire, 8th Grade Counselor