Return to Headlines

Early Release and Teacher Planning Day

Dear Castle Hill Elementary School Parents and Guardians,

 

This is just a reminder that there will be Early Release on Thursday March 21, 2019.

Dismissal time for preschool and Head start students is 12:00 pm.

Dimissal time for students in Kindergarten through fifth grade is 1:00 pm.

There will be no 21st CCLC program.

There will be NO school on Friday, March 22, 2019 due to a Teacher Planning Day.

___________________________________________

Chè Castle Hill lekòl elemantè paran ak gadyen yo, Komite

 

Sa se jis yon rappel ke pwal gen Liberasyon byen bonè nan Jedi mwa Mas 21, 2019.

Revokasyon li fikse lè pou préscolaire ak elèv tèt ou konmanse se 12:00 pm.

Dimissal li fikse lè pou elèv ki nan jaden danfan nan klas senkyèm se 1:00 pm.

P'ap gen anyen sou 21nyèm pwogram CCLC.

Pa pwal gen OKENN lekòl nan Vandredi, mas 22, 2019 akòz yon pwofesè planifikasyon jou.

_______________________________________

Estimados padres y tutores de la escuela primaria Castle Hill,

 

Esto es sólo un recordatorio de que habrá lanzamiento anticipado el jueves 21 de marzo de 2019.

El tiempo de salida para los estudiantes de preescolar y Head Start es 12:00 pm.

Despido tiempo para los estudiantes en kindergarten hasta el quinto grado es 1:00 pm.

No habrá ningún programa CCLC 21.

NO habrá escuela el viernes, 22 de marzo de 2019 debido a un día de planificación de maestros.