• Parents, 
  Please be advised that the Title I Compact forms were sent home in September via students backpack.  Kindly review, sign and return forms back to the school.  Thank you.
   
   
  Padres,
  Tenga en cuenta que los formularios del Título I se enviaron a casa en septiembre a través de la mochila de los estudiantes. Amablemente revise, firme y devuelva formularios a la escuela. Gracias
   
   
   
  Paran yo
  Tanpri dwe avize ke fòmilè kontra Tit I yo te voye lakay yo nan mwa
  septanm nan atravè roulèt elèv yo. Byen revize, siyen ak retounen fòm
  yo tounen nan lekòl la. Mèsi.