Kesyon Fanmi Poze Souvan

  • Lekòl Piblik Konte Broward ap fè tout sa ki posib pou asire elèv yo ak paran yo gen repons yo bezwen pandan y ap retounen lekòl la.

    Anba la a se sijè kesyon ak repons ki gen rapò ak ane lekòl 2020/21 la. Tanpri tcheke regilyèman pou dènye nouvèl sou FAQ ki anba a paske nouvo enfòmasyon yo pral ajoute sou tan. Si kesyon ou konsène yon lekòl espesifik, kontakte lekòl la dirèkteman.